Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда BG051PO001 - 3.1.07

14 Ноември 2013
Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда BG051PO001 - 3.1.07

Основна цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между Нов български университет (НБУ) и индустрията за подобряване на обучението на студенти по телекомуникации в съответствие с изискванията на пазара на труда. 

Във връзка  с изпълнението на общата цел на проекта се предвижда работа по следните специфични цели: 

 1. Постигане на по-добро разбиране на изискванията на бизнеса за  уменията и знанията на квалифицираните специалисти.
 2. Изследване на чужди добри практики в осигуряването на обучение на студенти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
 3. Разработване на концепция за обучение по ИКТ в съответствие с изискванията на бизнеса за умения и компетенции в областта на ИКТ.
 4. Приспособяване на методологиите за образование и съдържанието на курсовете за осигуряване на целенасочено обучение на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда.
 5. Стартиране на ново интердисциплинарно обучение по "Предприемачество и иновации в компютърните и комуникационни технологии" (ПИККТ)


За изпълнението на поставените цели проектното предложение предвижда работа по следните основни дейности:

 1. Управление и контрол - качествено и своевременно изпълнение на проекта, постигане на поставените цели и очакваните резултати от проектните дейности.
 2. Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания в областта на ИКТ - целта на дейността е преподавателите в НБУ да придобият задълбочена информация за изискванията на бизнеса за уменията и знанията на специалистите по ИКТ.
 3. Проучване на чужди образователни програми - целта на дейността е да се проучат добри практики в обучението на ИКТ специалисти във водещи университети е Европа и света.
 4. Разработване на концепция за изменения на съществуващите учебни планове и програми - целта на дейността е да се подготви концепция за необходимите промени в обучението в НБУ на бъдещите специалисти по ИКТ съгласно изискванията на пазара на труда и най-добрата практика в областта.
 5. Стартиране на обучение по новата специалност по ПИККТ и по актуализираните програми - провеждане на обучение на студенти от НБУ с използване на разработените нови и актуализирани програми.
 6. Ангажиране на бизнес партньори в образователния процес - целта на дейността е студентите да придобият практически знания и умения в областта на ИКТ чрез активното участие на бизнеса в образователния процес.
 7. Разпространение на информация и комуникации - основна цел: широко разпространение на информация за новосъздадените и актуализирани програми; специфична цел: информиране на всички заинтересовани относно възможностите за обучение в НБУ, за сътрудничеството с индустрията и резултатите на проекта.


Във връзка с изпълнението на всяка от дейностите са предвидени конкретни измерими и постижими в рамките на проекта резултати, които най-общо обхващат:

- Проучване за потребностите на бизнеса от ИКТ умения и знания 
- 1 семинар и 1 кръгла маса с бизнеса
- Доклад за изискванията и практиката в обучението по ИКТ в Европа 
- Концепция за обучение по ИКТ в ДТК
- 1 нов и 2 актуализирани учебни плана
- 40 актуализирани и 20 нови учебни програми 
- Закупено лабораторно оборудване
- 1 информационен сайт 
- 90% студенти, стартирали обучение по новите и актуализираните програми
- Включени в обучението 10 представители на бизнеса
- Сключени поне 4 договори за партньорство с работодатели
- Публикувани 4 брошури, 2 постера и 5 учебника
- 6 семинара на преподавателите
- Представяне на проекта на 8 форума 
- 2 специализирани сесии на конференция

В проекта дейностите се реализират от екипи на: Департамент „Телекомуникации“ (ДТК) на НБУ и  Фондация "ИКТ Клъстер":

Продължителността на проекта е 22 месеца и проектният цикъл включва три основни етапа: 

 1. Проучвателен етап (1-6 месец);
 2. Етап на планиране и подготовка на обучението (6-18 месец);
 3. Етап на внедряване на промените в учебните планове и програми (16-22 месец).
Виж всички проекти