EURAXESS

24 Април 2012
EURAXESS

Фондация „ИКТ Клъстер” се присъедини към мрежата на ЕURAXESS, която е инициатива на Европейската комисия, улесняваща изследователите и учените при преместването им на работа в друга страна.

EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

         

Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.                                                                                                                 

Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко
Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти
Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света

 

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в  LinkedIn  и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура, и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS.

Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, Тракийски Университет в Стара Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстър, където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси. Контактното лице към УНСС предоставя освен това и специализирана информация във връзка с интелектулната собственост.

Всички EURAXESS услуги са безплатни.

Контактно лице за фондация „ИКТ Клъстер” е Милена Терзиева.
Тел. + 359 2 489 97 44
E-мейл: milena_terzieva@ictcluster.bg.

За повече информация посетете уеб страницата на EURAXESS:
http://euraxess.bg или
http://ec.europa.eu/euraxess/

Виж всички проекти