„Предприемачество без граници”

10 Април 2013
„Предприемачество без граници”

Фондация „ИКТ Клъстер” започна изпълнение на проект „Предприемачество без граници”, BG051PO001-7.0.07-0215, финансиран по Оперативната Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът  се изпълнява съвместно с КоркБИЦ, най-известният и успешен инкубатор в Европа и Община Ардино.

Община Ардино попада в категорията на „Изостаналите селски райони”.  Тя се характеризира с високо ниво на безработицата – 26% спрямо икономически активното население към 30 април 2013 година. Един от основните проблеми на общината е осезаемата липса на млади хора, както и  нискоквалифицирани хора или такива без професионална квалификация. В общината има по-ниската производителност на труда в спрямо средната за страната.

Основната цел на проекта е развитие на човешките ресурси, подобряване на качеството на живот и насърчаване на социалното включване в Община Ардино чрез  развитие на предприемачеството, посредством трансфер на европейски добри практики и ноу-хау и използването на информационните и комуникационните технологии.  Проектът има следните специфични цели:

  • Да се стимулира заетостта и развитието на региона, чрез предоставяне на специфично обучение за предприемачи в община Ардино.
  • Да се създаде предприемаческа култура и да се насърчи бизнес мисленето в младите хора от общината, чрез трансфер на добри практики за обучение и ноу-хау от Инкубатора в Корк, Ирландия.
  • Да се утвърди прилагането на иновативни методи за квалифицирано обучение по предприемачество и достъп до информация в отдалечените региони чрез използване на информационните и комуникационните технологии и прилагането на иновативни методи
  • Да се създаде устойчива екосистема за развие на самостоятелна стопанска дейност и насърчаване на предприемаческия дух в община Ардино, чрез анализ на съществуващите условия, за изграждане на инкубатор в общината по подобие на инкубатора в гр. Корк, Ирландия

Целевата група на проект „Предприемачество без граници“ са млади, трудоспособни хора на възраст от 18 до 40 годишна възраст, жители на Община Ардино, притежаващи средно или висше образование, които имат свой бизнес или ясно написана идея за развитие на собствен бизнес.  Кандидатите ще преминат през интервю с експерти от Община Ардино и ИКТ Клъстер. Подборът ще бъде направен и на база трансфер на опит и добри практики от КоркБИЦ в избора на начинаещи предприемачи.

Виж всички проекти