Green Ict deVElopment (GIVE)

01 Декември 2017 - 30 Ноември 2019
Green Ict deVElopment (GIVE)

 

Проектът Green Ict development (GIVE) стартира на 01.12.2017 година и е с продължителност от 24 месеца. Основната цел на GIVE е да изгради устойчиво стратегическо партньорство в областта на интелигентните зелени технологии между трите основни индустрии - автомобилостроенето, възобновяемата енергия и ИКТ. Интелигентните зелени технологии обхващат всички промишлени и човешки дейности, които генерират положително въздействие върху околната среда, прилагйки информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Днес традиционните производствени отрасли като автомобилостроенето и възобновяемите енергийни източници трябва да намерят умни решения, които да отговорят на глобалното екологично предизвикателство, пред което са изправени, използвайки ИКТ

Специфичните цели на проекта GIVE са:

  • да се създаде благоприятна рамка за установяване на устойчиво междуотраслово стратегическо клъстерно партньорство в Европа между трите важни индустрии - ИКТ, автомобилната и възобновяемата енергия, чрез тясно сътрудничество и изграждане на партньорства.
  • изграждане на устойчиво стратегическо клъстерно партньорство, базирано на разработването на стратегия за интернационализация на GIVE и  карта за нейното изпълнение.
  • популяризирате на GIVE и да се увеличите онлайн популярността на партньорите в проекта, чрез изграждане на визуална идентичност, комуникация, популяризиране и онлайн медийни дейности.

GIVE ESCP се състои от 8 партньора от 6 европейски страни:
5 ИКТ Клъстера:  ICT Cluster Bulgaria, Albanian Information and Technology Association, Cluj IT Cluster, Chamber of Commerce for Information and Communication Technologies – Skopje и ICT Cluster Central Serbia;
2 Автомобилни клъстери: Automotive Cluster Bulgaria и Automotive Cluster Serbia;
1 Клъстер за зелени технологии: Green-Tech Latvia


Развитието на партньорството е координирано от ИКТ клъстер България и финансово подкрепено от програмата COSME на ЕК. Подготовката на проекта бе подкрепена от проект REG USAID.

Виж всички проекти