Проект І3Е – Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждането на мрежа за сътрудничество

04 Октомври 2010
Проект І3Е – Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждането на мрежа за сътрудничество

Индустриалната информатика и вградените компютърни системи са водещи сектори  в сферата на технологиите и значително допринасят за конкурентоспособността на ЕС на глобалния пазар.

Регионът на Югоизточна Европа се характеризира с развиваща се икономика и ниско заплащане на труда. Тази тенденция трябва да се промени през следващите години. За да бъдат конкурентоспособни в глобалната икономика, държавите от Югоизточна Европа трябва да преминат през икономическа трансформация, насочена към изграждане на общество, основаващо се на знанието и иновациите.

Основната цел на проекта е насърчаването на иновациите и предприемачеството в региона, ударението се поставя върху иновативните продукти и услуги, свързани със секторите индустриална информатика и вградени компютърни системи.

Проектът I3E е финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в ЮИЕ на ЕС / www.southeast-europe.net /, с финансовото съдействие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България.

Индустриалната информатика и вградените компютърни системи са сектори с голямо значение за Югоизточна Европа. Трябва да се отбележи, че индустриалният сектор предоставя 22 % от БВП на ЕС, а 50% от най – добрите Европейски индустрии извършват изследвания в областта на вградените компютърни системи. И двата сектора до голяма степен допринасят за конкурентното предимство на ЕС на глобалния пазар.Югоизточна Европа притежава много опит в областта на изследванията в сектора, което дава предимство от страна на академичните среди и бизнеса. Едно от предизвикателствата на I3E е да насочи изследователския потенциал в съвместна изследователска програма, която би могла да направи забележими изследователските проекти в региона. Липсващата връзка е преобразуването на изследванията в продукти и услуги.

Специфични цели на проекта:

 • Формиране на широка международна мрежа от водещи организации и институции, работещи в сферата на технологиите и иновациите, в т.ч. академични и производствени институции, фасилитатори на иновациите ( центрове за иновации, технологични платформи, иновативни клъстери, съществуващите мрежи за обмен на добри практики), както и представители на управляващите среди от региона на Югоизточна Европа;
 • Разработване на международен дневен ред за стратегически изследвания  в секторите на индустриалната информатика и вградените компютърни системи, които да синхронизират усилията на различните изследователски групи в различните изследователски групи в различните страни в посока към дефинирането на общи цели, което би допринесло за създаване на критична изследователска маса, повишаваща международната популярност на изследванията в областта на индустриалната информатика и вградените компютърни системи;
 • Разработване на методологичен наръчник за иновации, основан на анализи на добрите международни практики за трансформиране на научните изследвания в иновации, както и оценка на съществуващите финансови инструменти и тяхната приложимост в региона на Югоизточна Европа, които биха направили това трансформиране възможно;
 • Популяризиране на Международния дневен ред за стратегически изследвания и методологичния наръчник за иновации и привличане на всички водещи организации и институции, работещи в областта на технологиите и иновациите  в региона чрез организиране на национални и международни семинари, които биха спомогнали създаването на нови ресурси за усвояване на иновации в областите, представляващи интерес;
 • Стратегическо информационен обмен с други европейски инициативи и заинтересовани организации;
 • Стратегическо участие на държавните институции и частни финансови инструменти, с цел използване на Структурните фондове и частното финансиране за представяне и разпространение на иновациите;

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Създаване на уебстраница, която да бъде на разположение поне 4 години след приключването на проекта. Водещият партньор има задачата да поддържа тази страница за горепосочения период;
 • Създаване на транснационална мрежа от  600 изследователски институции, работещи в областта на технологиите и иновациите и постигане на широк консенсус в областта на  индустриалната информатика и вградените компютърни системи. Очаква се това да са представители на предприемаческите среди, изследователските и научни институти, звена от държавната администрация, както и консултанти по иновации;
 • Транснационален дневен ред за стратегически изследвания в сектора на индустриалната информатика и вградени компютърни системи, която ще направи възможно обединяването на изследователските постижения в сектора;
 • Разработване на методологически наръчник за иновации, който ще описва трансформирането на иновациите в прoдукти и услуги, следвайки  най-добрите международни практики;
 • Разработка на база данни, подобна на Уикипедия, на добрите международни практики за трансформирането на изследванията в иновативни продукти и услуги . Базата данни ще бъде постоянен инструмент, поддържан заедно с уебстраницата в продължение на поне 4 години след приключването на проекта;
 • Разработване на методологически наръчник за иновации;
 • Изграждане на капацитет в организациите и институциите, работещи в областта на технологиите и иновациите в региона за подкрепа и усвояване на иновциите;
 • Разпространение и обмен на информационни дейности, с цел ангажиране на водещите организации и институции , работещи в областта на технологиите и на иновациите, както и на обществения сектор  и  съществуващите инструменти за частно финансиране; както и обмен и разпространение на резултатите по проекта.

ИКТ Клъстер е партньор в Консорциум по проект І3Е. Организацията е ангажирана в изпълнението на всичките пет работни пакета.

Проектът ще бъде много полезен за развитието на сектор  Индустриална  информатика и вградени компютърни системи в България и  ще осигури следните резултати за България:

 • засилване на предприемачеството в сектор  Индустриална информатика и вградени компютърни системи;
 • предоставяне на най-добрите практики за трансформиране на научните изследвания в иновативни продукти и услуги;
 • подкрепа и популяризиране на сектор Индустриална информатика и вградени компютърни системи;
 • създаване на мрежа от национални заинтересовани звена, включително представители на университетите, научноизследователските институти и бизнеса.

Уебстраница на проекта: www.i3e.eu
Можете да се запознаете с листовката I3E.

Партньори по проекта:

Виж всички проекти