ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" – Процедура "Развитие на стартиращи иновативни фирми"

20 Декември 2010
ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика – Процедура Развитие на стартиращи иновативни фирми

Фондация ИКТ Клъстер участва в Комисията за оценка на частния иновативен софтуер, която е част от Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникации. Комисията трябва да разгледа представените документи от фирми, кандидатстващи за финансиране по процедура BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни компании посредством подкрепа на иновативни продукти, процеси и интегриране на услуги"  в рамките на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г.

Кратките анотации с описание на функционалните характеристика на одобрените иновативни разработки на софтуер на кандидатстващите фирми можете да намерите тук:

Целта на тази публичност съгласно процедурата, е да осигури нужното ниво на прозрачност и комуникация за процеса на кандидатстване.

Повече информация за програмата можете да намерите тук http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_76.html

Виж всички проекти