ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

“New technologies are changing Europe's industrial landscape. The only way for European SMEs to compete on the global market is not on scale, but by seizing the opportunities of the digital transformation and competing on knowledge, efficiency and creativeness.” 
- Петър Статев, председател на борда, конференция в Марибор

 

Какво правим в ИКТ КЛЪСТЕР, за да подпомогнем процеса по дигитална трансформация в българските малки и средни предприятия?

 

DigiTech 4.0 – център, който подпомагат българските компании да дигитализират бизнеса си

През 2017 ИКТ КЛЪСТЕР заедно с Център за върхови постижения към Технически университет - София и MOVE BG основават Български хъб за иновации и технологии - DigiTech 4.0, като част от основните дейности на ИКТ Клъстер за подпомагане на Индустриалната модернизация и Връзки на Value Chain.

ИКТ КЛЪСТЕР е координационно звено на DigiTech 4.0

 

 

Дигиталния иновационен хъб се подкрепя от 22 организации, сред които София-Тех-Парк, изследователски институции, организации за подкрепа на бизнеса (клъстери и индустриални асоциации), изследователски и технологични организации, университети, инвеститори , компании - доставчици на технологии, , учебни и образователни институции и държавни органи.

DigiTech 4.0 е сред 34-те ДИХа, избрани да бъдат подкрепени от програма Smart Factories в новите държави-членки на ЕС (https://smartfactories.eu). DigiTech4.0 участва в Програма за обучение и наставничество за разработване на успешен бизнес план, ръководена от PwC.

DigiTech 4.0 е част от няколко мрежи на ДИХове като:

  • AgROBOfood (https://agrobofood.eu) - мрежа от 39 организации, подпомагаща ускоряването на дигиталната трансформация на европейския селскостопански хранителен сектор чрез внедряване на роботизирани технологии
  • DIH World ( https://dihworld.eu ) - общоевропейска мрежа от DIHs, ускоряваща внедряването на модерни цифрови технологии, предоставени от европейски производствени МСП

 

Мисия и визия

Мисията: да насърчава дигиталната трансформация и интелигентното производство на българските МСП.

Индустриален фокус: автомобилостроене, мехатроника и ИКТ сектора в България

Целта: да се превърнем в национален център за подпомагане на компаниите да увеличат конкурентоспособността си чрез прилагане технологии за дигитална трансформация и да окажем значително положително въздействие върху индустриалните сектори в България и региона.

Предимства: знания, опит, мрежа и достъп до необходимите съоръжения и инфраструктура за създаване на протипи, подобряване на производствените процеси, разработване и тестване на продукти.

 

DigiTecH 4.0. – портфолио от услуги

За повече информация, може да посетите страницата на DigiTech: https://industry4bg.com

 

Настоящо положение

В рамките на проект Smart Factories, финансиран по програма Дунав INTERREG, ИКТ КЛЪСТЕР направи проучване сред български производствени компании, с цел да идентифицира  състоянието и позицията им в процеса на дигитализация и интелигентно производство (smart manufacturing).

Основните изводи от проучването са:

  • От техническа гледна точка интелигентното производство не се възприема положително сред български МСП
  • Съществуват резерви в МСП относно ползите от процеса по дигитална трансформация
  • МСП са изправени пред редица предизвикателства що се отнася до внедряването на технологии за интелигентно производство, но това се дължи на два изключително важни фактора: липса на информация за такъв вид технологии и липса на инвестиции за внедряване

Едва 16% от МСП използват по настоящем системи/решения за интелигентно производство (Smartmanufacturing systems/solutions) в своята организация

 

Дигитална трансформация на индустрията

Като координатор на DigiTech 4.0, ИКТ КЛЪСТЕР стана част от мрежата на ADMA за консултантски услуги, целяща да подпомогне европейските МСП в развитието им, за да се трансформират във „Фабрика на бъдещето“ (“Factory of the Future”).

 

Процесът на трансформация на ADMA:

Европейската Комисия стартира ключова общоевропейска инициатива за създаване на Европейски център за подкрепа на съвременното производство  (ADMA -  http://www.adma.ec ), който има за цел да помогне на МСП  да оценят нуждите си от внедряване на съвременни производствени решения, като по този начин ще трансформират предприятията си във фабрика от следващо поколение с по-модерно, устойчиво и конкурентно производство.

През Април 2019г. DigiTech 4.0, координиран от ИКТ КЛЪСТЕР, стана част от Центъра за подкрепа ADMA и беше сертифициран да използва и прилага методологията, с цел подпомагане на българските производствени компании да подобрят своите бизнес резултати.

 

Методологията за трансформация на ADMA:

Методологията се състои от седем области за трансформация, както технологични, така и нетехнологични, които да съдействат на организациите по отношение на конкурентоспособност, умения, технологии, интелигентно производство, пазарен дял, талант и т.н.

Трансформация 1: Съвременни производствени технологии

Трансформация 2: Дигитални фабрики

Трансформация 3: Екологични фабрики

Трансформация 4: Цялостна ориентираност към клиентите

Трансформация 5: Организация, насочена към човека

Трансформация 6: Интелигентно производство

Трансформация 7: Value-Chain Oriented Open Factory

Екипът на ИКТ КЛЪСТЕР ще оцени нивото на развитие на МСП, ще им помогне да поставят реалистични очаквания за процеса на трансформация в зависимост от текущото им състояние, като предоставят план за трансформация и изпълнение.

 

МСП, които проявяват интерес или желаят да подобрят своя бизнес модел, могат да се свържат с нашия консултант - Красимира Шиндарова: krasimira_shindarova@ictcluster.bg  

Платформа за сътрудничество по проект Smart Factory

Платформата за сътрудничество Smart Factory (The Smart Factory Cooperation Platform) e разработена в рамките на проект Smart Factory Hub. Платформата предоставя на МСП географски изглед и информация за съществуващи организации, добри практики, проекти и посредници и по този начин насърчава сътрудничеството между търсенето (производители/производствени организации) и предлагането (доставчици/решения).

 

  • Събираме на едно място технологичните решения с производствените МСП

Ние даваме възможност на компании да представят своите иновативни решения за цифровизация на партньорите ни в цяла Европа.

Ако имате иновативни продукти или услуги, които желаете да представите на Европейския пазар, които могат да повишат продуктивността, увеличат ефективността, производствената ефективност, да намалят рисковете  или да предложат друго решение, което е насочено към модернизация и дигитализация, не се колебайте да се свържете с нас!

Използвайки платформата, потребителите имат възможност да извършват персонализирано търсене на организации чрез избиране на команди / стойности от четирите падащи под-категории, съдържащи поредица от подходящи за това опции, а именно Държава, Пазарни сектори, Тип организация и Предоставени услуги.

В платформата могат да бъдат намерени и панели за проекти, схеми за финансиране, продукти и услуги, посредници.

Фирми и други организации могат и са добре дошли да се регистрират като натиснат  бутона „Регистрирайте вашата организация“ и попълните исканите данни.

Добри практики

Междурегионална схема за ваучери

Междурегионалната пилотна версия на схемата за ваучери беше разработена в рамките на проект Smart Factory Hub. Основната цел на схемата е да въведе интелигентни и иновативни решения в производствените процеси чрез подпомагане на транснационалния трансфер на интелигентни решения (например Интелигентно производство) в местни, ориентирани към производството микро, малки и средни предприятия.

Ваучерите имат за цел да подобрят ефективността на производствените микро, малки и средни предприятия чрез трансфер на интелигентни и иновативни технически решения в производствените процеси, в контекста на демонстрация проектите трябва да покажат подобрение в следните области: (1) ефективност на разходите, (2) контрол на качеството и (3) управление на рисковете и следователно насърчават прехода към Индустрия 4.0.

В рамките на проект Smart Factory Hub, ИКТ КЛЪСТЕР предостави два ваучера на стойност 7 500 евро на две производствени предприятия. Фирмите направиха предпроектно проучване за приложимостта на технологичния трансфер на интелигентни решения и внедряването им в производствения процес. Организациите, получили ваучери, са:

  • Механичен дизайн и конструкции ООД - предпроектно проучване за внедряване на автоматизирана заваръчна система, която ще увеличи производителността, намали разходите на заваръчните операции, ще позволи поемането на по-големи и обеми поръчки, както и ще намали вероятността от човешка грешка по време на изпълнението.
  • Европак България ЕООД - Проучване за разработване на ERP система с интерфейси за други счетоводни и CRM системи, наречена N.E.X.T. N.E.X.T платформата ще е производствена таблетна система за събиране на данни осигурявайки вътрешен контрол на качеството по време на производствения процес.