План за равенство между половете във Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ (2021-2022)

I. Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“

Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ Клъстер) е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мисията на фондацията е да работи за повишаването на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа на ИКТ МСП, насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество. Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3 от ЗЮЛНЦ с предмет: консултански услуги, представителство, посредничество, издателство, разработване и/или изпълнение на проекти и програми, извършване на анализи, изготвяне на информационни продукти и интернет базирани решения, организиране и провеждане на професионални обучения, курсове, семинари, конференции и други мероприятия и всяка друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на фондацията, която се подчинява на условията и реда, определени в Търговския закон и приложимо законодателство за съответния вид дейност.Като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, фондацията не разпределя печалба.

 

II. Национална и международна законова рамка

Ключов фактор за успешното извършване на основните функции на фондацията е създаването на ефективна работна среда. Организацията насочва своето внимание към подсигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете, което по смисъла на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете [1] се изразява в равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол.

В България са създадени правови гаранции за равнопоставеност на жените и мъжете, които се съдържат в действащото българско законодателство – Конституцията на Република България и специални кодекси и закони, вкл. Закона за защита от дискриминация. Националното законодателство третира еднакво жените и мъжете във всички сфери на регулираните от правото обществени отношения и така гарантира тяхната равнопоставеност. Принципът за недопускане на дискриминация е хоризонтален и се съдържа във всички нормативни актове, имащи отношение по темата. На национално ниво, основният стратегически документ на провежданата единна политика по равнопоставеност между жените и мъжете е Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете [2]. Насочена е към осигуряване на равни възможности за жените и мъжете за пълноценно и активно участие във всички области на живота и недопускане на дискриминация по признак пол. Националната стратегия кореспондира със съотносимите европейски стратегически документи. Като член на ООН, МОТ, ЕС и Съвета на Европа, България е ангажирана с разработването на политики, насочени към насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, съобразно приетите от тях стандарти, съответстващи на националните специфики и законодателство.

Равенството между половете е ключов приоритет за Европейската комисия, обусловен от Стратегията за равенство между половете [3]. С цел укрепване и насърчаване на равенството между половете в ЕС е създаден Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE)[4].

 

III.Актуална ситуация във фондацията

Следвайки инструмента Gender Equality in Academia and Research (GEAR[5]), предоставен от Европейския институт за равенство между половете, процесът по изготвяне на План за равенство между половете започна с проучване на актуалната ситуация във Фондацията. С цел идентифициране на потенциални съществуващи проблеми, свързани с равнопоставеността между половете в организацията, се анализираха статистически данни за служители, тяхната удовлетвореност от работните условия, възможността им за развитие и надграждане на личностните и професионални качества и умения в рамките на фондацията.

Данните показват, че при служителите назначени на трудов договор, преобладават жените. Ръководните постове са разделени по равно и за двата пола.

 

Служители в ИКТ Клъстер през 2021 г.

Показател

Общ брой

Мъже

Жени

бр. служители

5

2

3

бр. служители на трудов договор

5

2

3

бр. служители на пълен работен ден

5

2

3

бр. служители на почасова заетост

0

0

0

бр. назначени лица

1

0

1

бр. напуснали лица

1

0

1

бр. служители на ръководен пост

2

1

1

бр. служители на позиция "Експерт"

 1

 0

1

бр. служители на позиция "Специалист"

 1

 1

 0

бр. служители на позиция "Техник"

 0

  0

 0

бр. служители на административна позиция

1

0

1

бр. служители, участвали в проекти

5

2

3

бр. служители, участвали в конференции, обучения и др.

5

2

3

средна работа заплата ( в лв.)

5600$

 2800$

2800$

 

IV. Цели

Настоящият документ (План за равенство между половете) изразява ценностите на фондацията по отношение на равенството между половете и как те ще се приложат на практика. Направеният първоначален анализ показва, че в Организацията преобладават жени. За да се гарантират равни възможности за заетост и развитие, базирани на квалификация, организацията си поставя следните цели:

  • Осигуряване на равни възможности на жените и мъжете в кариерното развитие.
  • Повишаване на информираността относно важността на равенството между половете.
  • Повишаване на осведомеността за образователни и професионални възможности за обучение и квалификация

 

V. Цели и мерки за постигането им

Цел: Осигуряване на равни възможности на жените и мъжете в кариерното развитие.

Мерки:

1) Ревизиране на процеса по назначаване на лица в Организацията.

Наличието на прозрачен и структуриран подход на назначаване предпазва фондацията както от назначаване на неподходящи лица, инвестиции в обучението им и впоследствие претърпяването на ниска производителност, необходимост от освобождаване и нов процес по назначаване, така и от прилагане на дискриминационни практики на при наемане на персонал в противоречие на законодателството за равнопоставеност и излагане на риск от жалби пред Комисията за защита от дискриминация, както и съдебни дела.

 

Цел: Повишаване на информираността относно важността на равенството между половете.

Мерки:

1)  Запознаване на служителите с Плана за равенство между половете във фондацията.

Обучението на служителите с политиката на Организацията относно равнопоставеността между половете може да бъде важен инструмент за осигуряване на знание у всеки служител за принципите и мерките в областта на равенството между половете. Обучението, независимо дали проведено от служител от вътрешния персонал, от специалисти по човешки ресурси или от външни обучители, трябва да информира участниците за:

  • Законодателството за равенството между половете и неговото приложение на практика.
  • Ролите и отговорностите на служителите в процеса по прилагане на настоящия План за равнопоставеност между половете.
  • Правните гаранции за спазване на принципа на равенство между половете.

2) Предоставяне на релевантни материали относно равнопоставенство между половете в рамките на работната среда, разликата в заплащането и условията на труд между представители на различните полове и др.

 

Цел: Повишаване на осведомеността за образователни и професионални възможности за обучение и квалификация.

Мерки:

1) Предоставяне на релевантни материали относно различни възможности за професионално развитие.

2) Провеждане на семинари/обучения по теми, свързани с работата и развитието на служителите.

 

VI. Мониторинг на Плана

Мониторингът на изпълнението на настоящия План за равенство между половете и поставените цели ще се осъществява чрез ежегоден доклад за постигнатите резултати и ревизиране на Плана с оглед актуалната ситуация както във фондацията, така и на национално и международно ниво. Планът и докладите могат да бъдат намерени на електронната страница на фондацията.

За актуализиране на Плана, неговото изпълнение и мониторинг отговаря служителят Благовеста Младенова. При необходимост ще бъде включена и външна експертиза.

4 март 2022 г .

 

[1] https://www.mlsp.government.bg/zakoni

[2] https://www.mlsp.government.bg/uploads/41/test/strategy2021-2030.pdf

[3] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_bg

[4] https://eige.europa.eu/bg/in-brief

[5] https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/step-step-guide