За ИКТ Клъстер

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" е създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес за да обедини организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), в които членуват повече от 280 малки и средни предприятия от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети.
ИКТ Клъстер е стратегическа клъстерна инициатива на българския ИКТ бизнес.

Мисията на организацията е да работи за повишаване на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа на ИКТ МСП , насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество.

Дейностите на ИКТ Клъстер са свързани с постигането на следните цели:

  • Насърчаване прилагането на клъстерния подход като средство за увеличаване на конкурентоспособността на българските ИКТ МСП;
  • Подкрепа на индустриалното развитие и развитие на индустриите от ново поколение чрез използване на ИКТ решения в България и региона;
  • Подкрепа на предприемачеството, създаване на бизнес умения, подкрепа за създаването на национална система за рисково финансиране;
  • Създаване на нови глобални бизнес възможности на МСП в различните региони, отрасли, държави и континенти;
  • Увеличаване на трансфера на технологии, иновации и развитие на НИРД в България;

Управителен съвет

Петър Статев

Председател на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер- Заместник председател на ETSI

Георги Брашнаров

Член на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер- Член на Управителния Съвет на БАСКОМ
- Вице президент на PIN-SME

Георги Димитров

Член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер- Председател на Фондация “Право и Интернет”

Георги Шарков

Член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер- Изпълнителен директор на Европейски Софтуерен Институт Център България

Ивайло Георгиев

Член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер- Програмен директор, Европейски Софтуерен Институт Център България

Саша Безуханова

Член на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер- Председател на Български център на жените в технологиите 

Стоян Боев

Член на Управителния Съвет на ИКТ Клъстер- Управител на Интерконсулт България ООД
- Член на Управителния Съвет на БАИТ
- Член на Управителния Съвет на DigitalEurope