ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР, БУЛСТАТ 131374292 уважава Вашата лична неприкосновеност. ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР събира, съхранява, използва и обработва  лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността й при спазване на приложимите законови изисквания.

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Целта на настоящата Политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

 

Информация относно администратора, който обработва данните Ви

Наименование  ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР, БУЛСТАТ  131374292

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111, София Тех Парк, Инкубатор, етаж 2, офис 28

Адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 111, София Тех Парк, Инкубатор, етаж 2, офис 28

Телефон: 00359 2 4899744  

E-mail: office@ictcluster.bg  

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР обработва Вашите лични данни на основанията по чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като участник в уебинари; при попълване на въпросници за нуждите на изпълнението на проекти на администратора на лични данни; при заснемане и филмиране на събития за целите на отчети по проекти; за популяризиране на дейността на ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР на сайта на фондацията, както и в социалните мрежи Linkedin и Facebook
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР
 • За целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР

Единствените случаи, в които в съответствие със законовите изисквания, предоставяме лични данни към трети обработващи от наше име, са такива, при които тези лица са се задължили да спазват стриктно нашата политика и инструкции за обработване и защита на личните данни. Поради това доставчиците на услуги, които извършват дейност от името на ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР, са договорно задължени от нас да спазват правните норми за защита на личните данни.

Обработването на лични данни само и единствено в степен, която е строго необходима и пропорционална на целите на гарантирането на мрежовата и информационната сигурност, от страна на публични органи, доставчици на мрежи и услуги за електронни съобщения, както и доставчици на технологии и услуги за сигурност, представлява законен интерес на ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР като администратор на данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за нуждите на отчети по проекти.   

 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • личните Ви данни не се използват за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен със съгласието Ви и в случаите, изрично предвидени в закона.
 • личните данни се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели;
 • личните са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се използват;
 • личните данни са защитени с мерки за сигурност, съответстващи на определеното „Ниво на въздействие“

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Европейската комисия, държавни и общински органи, съдебни органи.

 Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашата фондация

В повечето случаи самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни дадете информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Общи лични данни:

 • Три имена;
 • електронен адрес;
 • телефон за контакт.

 

 ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР не обработва Чувствителни лични данни.

 Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство или за нуждите на проекта, който изпълняваме.

Част от сроковете са:

- 5 години призтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

- 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

 

Сигурност

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това взимаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Употреба на бисквитки на Сайта

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки.

Прехвърляне между държави

Предаванията на лични данни извън Европейския съюз ще бъдат внимателно прегледани преди извършване на предаването, за да се гарантира, че те спадат към ограниченията, наложени от GDPR.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 1. По всяко време можете да поискате отФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.
 2. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
 3. Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл адрес;

След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.

 1. Вие имате право да изискате от ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Фондацията ще преустанови обработката на Вашите данни.

 1. Вие можете да поискате от ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 2. Вие можете да поискате от ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 3. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 Ако ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон +359 2 915 35 18

Интернет страница www.cpdp.bg

 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Тази Политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ФОНДАЦИЯ ИКТ КЛЪСТЪР я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.