Новини_
10 декември

Обучение на тема „Използването на информационните и комуникационните технологии като условие за успех в работата на предприемачите“ ще се проведе на 11 и 12 Декември 2013 г. в Голямата зала на община Ардино

Второто обучение по предприемачество на тема „Използването на информационните и комуникационните технологии като условие за успех в работата на предприемачите“ ще се проведе на 11 и 12 Декември 2013г. Обучението се организира в рамките на проект „Предприемачество без граници“, BG051PO001-7.0.07-0215, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Обучението ще се проведе посредством видео – конферентна връзка с офиса на ИКТ Клъстер и високотехнологичния инкубатор – Корк БИЦ, град Корк, Ирландия.

Повече за програмата и обучението можете да намерите тук.

28 ноември

Европейско признание за българската ИКТ индустрия

Петър Статев, Председател на УС на Фондация “Клъстер Информационни и Комуникационни Tехнологии”, беше избран за вицепрезидент на Европейския институт за телекомуникационни стандарти (ETSI). Номинацията му беше представена от Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (UEAPME) и беше издигната и подкрепена от Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ), чрез Европейската асоциация на малките и средни предприятия в ИКТ сектора (PIN-SME).

 

25 години след създаването си, ETSI  е отговорна за създаването и регулирането на стандарти и правила в изключително широк кръг от технологии и приложни области. Моделът на работа и вземане на решения в ETSI  e отворен, т.е. и не-членове на организацията могат да участвуват в заседанията на техническите комитети. Участието на МСП е уредено със специално препоръка на ЕК. В института се разглеждат и вземат решения за стандарти и лицензионни политики в изключително важни сектори на цифровата икономика, като: витуализация на мрежи, качество и сигурност на услуги, предлагани чрез “облачни технологии”, информационна и кибер сигурност и т.н. Пълният набор от сфери на въздействие може да се види на графиката по-горе, като е важно да се подчертае – ETSI подкрепя диалога между водещи световни технологични компании и МСП, и осигурява платформа на този диалог. Участието в работата на института чрез техническите комитети, не само дава видимост за направленията на развитие на даден технологичен сектор, но и позволява на МСП да бъдат видяни, да представят познанията и опита си пред технологичните лидери.
 
Петър Статев посрещна своя избор с думите: “На първо място искам да благодаря за доверието на фирмите от българската ИКТ индустрия и специално на БАСКОМ, които ме подкрепиха както в създаването на първите клъстери в България, така и в представянето на индустрията в Европа. Мой дълг ще бъде да защитавам интересите на всички европейски малки и средни предприятия, и ИКТ предприемачи в ETSI като използвам своите знания, опит и професионални контакти, както и да продължа позитивния диалог с останалите представители от бранша. Оперативната съвместимост и стандартите са необходими за създаването на единния цифров пазар и са условия за развитие на малките и средни предприятия в Европа.
 
Петър Статев е съосновател и председател на УС на ИКТ Клъстер, както и настоящ председател на Българската асоциация на бизнес клъстерите. Но преди всичко той е успешен предприемач в сферата на ИКТ и председател на Съвета на директорите на Смартком България АД – водеща компания за разработване и интегриране на телекомуникационни системи - най-иновативното българско предприятие според „Шестия български национален иновационен форум 2010”. Господин Статев е дипломиран магистър по телекомуникации от Техническия университет в София, България.
 
За Европейски институт за технологични стандарти (ETSI)
 
Европейски институт за технологични стандарти разработва глобално приложими ИКТ стандарти, включващи фиксирани, мобилни, радио, конвергирани, въздухоплавателни, телевизионни и интернет технологии. Организацията е официално разпозната от ЕС като Европейската организация за стандарти. ETSI е независима организация с нестопанска цел, която има повече от 700 члена – фирми и организации от 62 държави от 5 континента, които определят и участват активно в работата й.
 
За Европейската асоциация на малките и средни предприятия в ИКТ сектора (PIN-SME)
 
PIN-SME, “гласът на ИКТ малките и средни компании в Европа”, е първата европейска асоциация на ИКТ сектора, представляваща изключително интересите на малките и средни фирми от сектора. Членовете на PIN-SME са 14 национални ИКТ асоциации, в които членуват малки и средни предприятия от различни европейски държави. PIN-SME представлява повече от 50 000 фирми, в които работят около 200 000 човека от цяла Европа. PIN-SME е регистриран представител на интереси (ID: 66552321207-56) в EU.

За БАСКОМ
 
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на повече от 50 софтуерни фирми – пълноправни членове и 60 асоциирани членове, сред които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал и др. Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с висока добавена стойност и конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да развива професионализма и конкурентостта на сектора, да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество.

За Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" (ИКТ Клъстер)
 
Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" е клъстерна  инициатива, подкрепяща и насърчаваща създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България. Тя е създадена през 2005 г. като платформа за ползотворен диалог и сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавната администрация.
Основна  цел на организацията е повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия от ИКТ бранша, чрез насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности.

25 ноември

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл. 8, ал.1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за условията и редът за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и в изпълнение на договор BG051PO001-7.0.07-0215-С0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници –Компонент 1”- Фаза 2

 

ФОНДАЦИЯ „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

Със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км., БИЦ Изот, ет.2, офис 290, тел.: 02/2899744 интернет адрес: www.ictcluster.bg, лице за контакт: Анна Найденова, ръководител проект, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0215-С0001 „Предприемачество без граници”

 

Обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет: „Изследване и анализ на обективните социално – икономически условия и фактори за създаване на инкубатор в Община Ардино“

 

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км., БИЦ Изот, ет.2, офис 290,, всеки работен ден от 09:30 ч.. до 17:00ч. 

Публичната покана и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните интернет адреси:

1. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

2. www.ictcluster.bg интернет адрес на Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“”

Оферти се подават на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км., БИЦ Изот, ет.2, офис 290, всеки работен ден до 17:00 ч. на 2.12.2013г.

Известие за изпратени документи

Публична покана

Заповед за процедурата

Приложение 1 - Образец на оферта

Приложение 2 - Образец на декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т.

Приложение 3 - Изисквания към офертите

Приложение 4 - Техническа спецификация

Приложение 5 - Методика

Приложение 6 - Образец на проекто договор

 

14 ноември

ИКТ Клъстер е партньор на Технически университет – София по проект за актуализиране на учебните програми в университета

ИКТ Клъстер е партньор на Технически университет – София по проекта „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска  специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда”. В проекта участват три от факултетите на университета – Факултет по електронна техника и технологии, Факултет по телекомуникации и Машинно технологичен факултет, а партньори от страна на работодателите са Фондация „ИКТ Клъстер”, Българска стопанска камара (БСК) и Джонсънс Контролс Електроникс България (ДКЕБ).

 

Проект № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска  специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основните цели на проекта са да се дефинират изискванията на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии и в съответствие с тях да се актуализират учебните планове и програми за бакалавърските и магистърски курсове на обучение във Факултет Електронна техника и технологии (ФЕТТ), Машинно-технологичен факултет (МТФ) и Факултет по телекомуникации (ФТК)  на ТУ – София и да се създаде нова съвместна магистърска  специалност в областта на микротехнологиите и наноинженеринга  съответствие с потребностите на пазара на труда. Реализацията на този проект ще създаде пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, и представители на работодателите (ДКЕБ и ИКТ Клъстер) и браншовите организации (БСК) за формиране и утвърждаване на изискванията за необходимите знания и компетенции на професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии чрез формиране на Експертен Съвет, който да продължи своята работа и след приключване на дейностите по проекта. Също така ще бъдат предефинирани и актуализирани образователните програми според потребностите на пазара на труда, за да се повишат възможностите за реализация на нови професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии.

 

Статистиката сочи, че България е на предни места сред Европейските държави по заетост на инженерни специалисти, но над 76% от дипломираните инженери не работят по специалността си, при средни равнища от 28%. В България това съотношение е най-високо. Прогнозата е за задълбочаване на тази тенденция. Друг статистически факт, отчетен от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), за степента на използване на научни познания от 15 годишните, е, че България е на 28 място от 29 изследвани европейски държави. Според PISA това ще се отрази и на интереса на младите хора към природните и инженерните науки, който и сега е нисък – 24% (по данни на НСИ) от студентите избират да учат природни науки, математика, технически науки и архитектура. Тематиката на проектното предложение ще способства за провокиране и повишаване на интереса на младите хора в областта на инженерните науки, което е приоритет на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

 

Реализацията на целите на проекта ще доведе до създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, и представители на работодателите (ДКЕБ и ИКТ Клъстер) и браншовите организации (БСК) за формиране и утвърждаване на изискванията за необходимите знания и компетенции на професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии и до актуализиране на съществуващите образователни програми според потребностите на пазара на труда, което ще повиши възможностите за реализация на нови професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии.

 


Проект № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска  специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

14 ноември

Първото обучение на тема „Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции“ по проект „Предприемачество без граници“ ще се проведе на 18 и 19 Ноември 2013 г.

„Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции“ е първото от четири обучения по предприемачество, които ще се проведат в рамките на проект „Предприемачество без граници“, BG051PO001-7.0.07-0215, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обучението ще се проведе в Голямата зала на Община Ардино посредством видео – конферентна връзка с офиса на ИКТ Клъстер и високотехнологичния инкубатор – КоркБИЦ Ирландия.

В обучението ще участват 25 жители на Община Ардино, предварително избрани с конкурс.

Лектори в обучението ще бъдат специалисти по предприемачество и успели предприемачи от България и Ирландия.

Програмата на обучението можете да видите тук: “Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекция” .

25 октомври

ИКТ Клъстер стана член на мрежата Cluster 55° Business Roaming Agreement

ИКТ Клъстер стана част от мрежата за сътрудничество в световен мащаб - Cluster 55° Business Roaming Agreement.

Business Roaming Agreement е услуга за всеки член на клъстер или организация, които са част от мрежата. Идеята на мрежата е да повиши сътрудничеството между клъстери,  да подпомогне техните членове и да послужи като инструмент в процеса на интернационализация. Целта е създаването на трансгранични връзки между бизнес организациите, а техните услуги да бъдат достъпни за малките и средни предприятия в глобален мащаб.

Всеки партньор предоставя офис и ресурси необходими за работа и в замяна неговите членове ще получат достъп до същите осигурени от останалите членове в мрежата. Ставайки част от мрежата всяка организация се съгласява на взаимното оказване на подкрепа, предлагането на услуги и възможности за посещаването на местни събития.

С други думи Business Roaming Agreement представлява разменна програма, където компаниите могат да използват знания, връзки и среда за работа осигурени от другите организации.

16 октомври

АБК организира Балканската конференция “Дни на Клъстерите 2013”

 "Асоциация на Бизнес Клъстерите" е организатор на тазгодишната конференция "Дни на Клъстерите", съвместно с "Клъстер Хаус" Ниш, Сърбия. Конференцията ще се проведе, за пръв път в България, в дните 31 октомври - 01 ноември. Балканската конференция е уникално събитие за региона, което до този момент е провеждано в Ниш, Сърбия.

Целта на Конференцията е да провокира обществения интерес и да представи клъстерите от Балканския и Черноморския регион. Тя разкрива проблемите и успешните клъстерни модели, както и перспективите за развитие на малките и средните предприятия обединени чрез клъстерните организации.

Очаква се “Дни на Клъстерите 2013” да привлече над 200 международни участника от различни сектори: ИКТ, автомобилостроене, здравен туризъм, морска индустрия, архитектура, мода, кино, музика и др. Освен клъстерни представители на събитието ще присъстват и такива на държавните администрации на България и Сърбия, ЕК и Европейските институции.

Мероприятието ще премине под патронажа на Президента на Република България - г-н Росен Плевнелиев и със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката на РБ.

 

7 октомври

Споразумение за сътрудничество се подписа между NTCA, Тайван и ИКТ Клъстер

Днес, 7.10.2013 „Ню Тай Пей Сити Компютър Асосиейшън” (NTCA)  Тайван, Република Китай и Фондация ИКТ Клъстер подписаха споразумение за сътрудничество в офиса на ИКТ Клъстер.

Със споразумението се постави началото на партньорство между двете организации с цел ускоряване на икономическия растеж и развитие на сектора на информационни и комуникационни технологии между България и Тайван.

 

3 октомври

ИКТ Клъстер е партньор на ‘Smart Cities’ - изложба и форум за интелигентни градове за Югоизточна Европа

‘Smart Cities’ - изложба и форум  за интелигентни градове за Югоизточна Европа
5-7 март 2014 г.София, организатор: Виа Експо
Партньор: ICT Cluster
През 2050 г. населението ще достигне 6,3 милиарда човека, 65 % от което ще живее в урбанизирани територии. Градовете днес заемат само 2 % от територията на земята, но изразходват 75 % от електроенергията и отделят 80 % от общото количество въглеродни емисии.

Как да променим своите производства, навици и поведение, за да успеем да се справим с предизвикателствата?

Концепцията "Интелигентни градове" се явява естествен отговор на нуждата от преформатиране на градската среда и нейното превръщане в по-екологична и комфортна за живеене система.

Изложбата и конференцията 'Smart Citiеs'  ще се проведат от 5-ти до 7-ми март 2014 в София. Целта е да се провокира вниманието на обществото, институциите и бизнеса към възможностите на новите технологии за изграждане на дългосрочна ековизия на съвременните градове.

'Smart Citiеs' ще привлече широк кръг от експерти и инвеститори от България и чужбина.

Изложбените браншове включват: Енергия и устойчивост, Информационни и комуникационни технологии  (ИКТ) за Умни градове, Мобилност и транспорт, Умни сгради, Устойчива околна среда, Реакция при извънредни ситуации в градски условия.
 
http://via-expo.com/bg/pages/smart-cities
Общ преглед и статистика 2013 г.

Паралелни събития: Енергийна ефективност и възобновяема енергия, ‘LiftBalkans’ (асансьори и ескалатори), ‘Save the Planet’ (управление на отпадъци и рециклиране)

23 септември

Kонференция „Наука, иновации и предприемачество 110 години след рождението на Джон Атанасов“

ИКТ Клъстер е спонсор на конференцията „Наука, иновации и предприемачество 110 години след рождението на Джон Атанасов“
Конференцията ще се проведе на 04.10.2013 г. от 16.00 ч. в зала „Сердика“ на Шератон София Хотел Балкан. Тя е основното събитие, с което през 2013г. ще бъде отбелязана годишнината от рождението на изобретателя от български произход д-р Джон Винсент Атанасов.  Първата й част ще се фокусира върху малко известни ключови факти около откритието на Джон Атанасов и неговото значение за развитието на компютърните технологии. Втората част ще акцентира пресечната точка между развойната дейност и бизнеса, предприемаческия и иновативния дух, и необходимите следващи стъпки за разгръщането на зараждащата се предприемаческа и иновативна екосистема в България.

20 септември

ИКТ Клъстер подкрепя позицията на АБК по повод резултатите от втората сесия на процедурата „Подкрепа за развитието на клъстерите в България"

На пресконференция на 18 Септември 2013 г. Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България (АБК)  представи официална позиция по повод резултатите от втората сесия на процедурата BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
В позицията на АБК се подчертава, че е абсолютно наложително МИЕ да въведе система за акредитация на клъстерите в България, както и да се променят условията и изискванията за обявяване на подобни процедури по ОП "Конкурентоспособност", като се потърси взаимодействие с компетентните неправителствени организации и бизнеса, за да се гарантира успешно участие в новата програмна схема на ЕС 2014-2020 г.
Официалните данни към днешна дата показват, че в България има регистрирани над 230 клъстера, от които над 130 са участвали във втората сесия на процедурата. Също е известно, че освен членовете на АБК , има още не повече от 50 структури, които биха могли да се определят като клъстери. По данни на АБК в края на 2012 г. в България са били регистрирани 86 "клъстери".

С официалната позиция, АБК обръщат внимание върху проблеми, свързани с публикуваните списъци с одобрените и резервни предложения, които се предлагат за финансиране по процедурата:
    • В публикуваните списъци на одобрени проекти има само няколко високотехнологични клъстери, работещи в приоритетни за България направления!
    • Над 80 % от класираните за финансиране клъстери са с дата на регистрация март-април 2013, непосредствено преди затварянето на втора сесия по програмата, което поражда въпроса как оценителите са могли да определят "Управленски капацитет – устойчивост, стратегия и визия" на тези клъстери.
    • определени за финансиране са клъстери в области като спорт, финанси, консултации и др., които нямат нищо общо с приоритетите на програмата;
    • болшинството клъстери, регистрирани по Търговския закон, са с изискуемия минимален брой членове – 7 и освен фирми, не включват научни или неправителствени организации или местни структури, което не е характерно за клъстерните структури;
    • има случаи на класирани за финансиране "фамилни клъстери" и такива на взаимосвързани лица, участващи в повече от един клъстер;
    • има класиран клъстер, който в момента не е действащ;

На основание посочените по-горе несъответствия между целите на ОП „Конкурентоспособност” и резултатите по процедура BG161PO003-2.4.02  Асоциацията предлага в позицията си, МИЕ да инициира преглед на извършената оценителна процедура и при установяване на пропуски и проблеми в провеждането и, да поиска корекции преди окончателното подписване на договорите с бенефициентите.

13 септември

ИКТ Клъстер представи пред участниците в проект „Предприемачество без граници“ от община Ардино, възможностите които програмата „Еразмус за млади предприемачи“ предлага

На 12.09.2013 г.  в гр. Ардино екипа на ИКТ Клъстер се срещна с избраните жители на община Ардино за участие в обученията по предприемачество в рамките на проект „Предприемачество без граници“.

С 25 участници бяха подписани договори за участието им в обученията .

На срещата, г-н Петър Статев, председател на ИКТ Клъстер и Красимира Шиндарова, асистент проекти представиха пред участниците европейската програма „Еразмус за млади предприемачи“ и възможностите, които предлага. Бяха раздадени брошури с информация за програмата.