Новини_
26 февруари

ИКТ Клъстер е съосновател на Федерация на ИКТ Клъстерите за цифрово бъдеще на България

Шест клъстера от сектора на информационните и комуникационни технологии подписаха Харта и учредиха Федерация, в която обединяват усилия за развитие на иновациите, дигиталните технологии и българския бизнес. Първата стъпка на Федерацията е да окаже експертна подкрепа на законодателната инициатива за осигуряването на квалифицирани специалисти за българския ИКТ сектор.

С амбиция да работи за решаването на предизвикателствата пред успешното развитие на ИКТ в България, на 23 февруари 2018 г. в София шест от ИКТ Клъстерите в България учредиха обединяваща сектора Федерация на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България.

Учредителите на Федерацията са едни от най-активните организации в сектора: Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии, Български клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер – Варна, ИКТ Клъстер – Пловдив, ИКТ Клъстер – Бургас и Български Технологичен Клъстер CODIA.

Учредителите са обединени от своята кауза, че прилагането на дигиталните технологии и  насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо развитие на страната.

Първата инициатива на Федерацията е да подкрепи усилията на ИКТ бизнеса за въвеждане на работеща правителствена програма за привличане на квалифицирани специалисти от други държави (т. нар. „Сини карти“). В изпратено становище до министър-председателя Бойко Борисов, Федерацията представи своята позиция в подкрепа на бързото решаване на проблема с липсата на достатъчен човешки ресурс за работа с иновативните и върхови технологии в България.

Федерацията ще развива и прилага клъстерния подход, за да може да бъде създадена благоприятна бизнес среда за развитието на малките и средни предприятия в България. Според Хартата само чрез ползотворното сътрудничество между организациите в сектора е възможно успешно развитие на българския и европейски цифров пазар.

Федерацията ще:

-работи за ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на Индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж,

-насърчава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии,

-подпомага образователната система в България чрез внедряването на съвременни процеси, технологии и програми, с цел придобиване на адекватни познания и умения,

-ще работи конструктивно с държавните институции и администрацията с цел адекватно създаване на политики, проекти, програми подпомагащи дигиталното развитие, образованието, и развитие на клъстерите в България.

За първи съпредседатели на Федерацията с едногодишен мандат се избират Председателите на Фондация ИКТ Клъстер – Петър Статев, и на ИКТ Клъстер Бургас – Петко Георгиев, като управлението ще се осъществява на ротационен принцип.

1 февруари

ICT Cluster Bulgaria is a chairing organization of the Balkan and Black Sea ICT Clusters Network for 2018

On 25th January 2018, the annual meeting of the Balkan and Black Sea ICT Clusters Network took place. The event was hosted by ICT Cluster Bulgaria and was attended by representatives of 12 member organizations and guests from GIZ, USAID REG project, ESI Centre Bulgaria and Latvian Green Technologies Cluster. During the meeting 4 new partners were accepted – ICT Cluster Burgas, ICT Cluster Varna, Georgian Cluster National Platform and Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina.

The annual meeting was devoted to report from Serbian Clusters about activities in 2017, agenda for 2018 and election of new chairing organization. In the framework of Bulgarian precedency of the Council of EU, ICT Cluster Bulgaria was supported to be the chairman of the network in 2018. Additionally, the members discussed closer and more effective collaboration, new information and communication tools and upcoming innovative projects.   

1 февруари

Official start of GIVE project

On 24-25 January 2018, the kick off meeting of GIVE ESCP was held in Sofia, Bulgaria. The meeting was hosted by the Coordinator – ICT Cluster and attended by representatives of all 7 partners.

The main aim of the kick off is to facilitate a successful project start and provide an additional boost of motivation for the team members. Many aspects of the project implementation were discussed among partners and important decisions concerning project’s financial and technical implementation were taken. The project team has chance to meet face to face and to put the framework of a future successful and fruitful regional cooperation.

30 януари

Туининг семинар по стандартизация се проведе на 25 - 26 януари 2018 в гр. София

На 25 – 26  Януари 2018 г. в Гранд Хотел София се състоя туининг семинар по стандартизация. Семинарът бе организиран от ИКТ Клъстер, Small Business Standards (SBS) и Европейския Телекомуникационен Институт за Стандартизация (ЕТСИ).

На събитието присъстваха представители и експерти от SBS, ЕТСИ, Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC), Европейската комисия, Френската асоциация по стандартизация, представители на университети, фирми и клъстери от ИКТ сектора в България и Балканско – Черноморския регион.

Основната цел на семинара бе повишаване на информираността на участниците за ИКТ стандартите и тяхната роля, функции, процес на подготовка и въздействието им върху конкурентоспособността на бизнеса.

Програмата на събитието включваше следните 4 модула:

-Процесът на изготвяне и прилагане на стандарти на Балканите;
-Процесът на изготвяне и прилагане на стандарти – Европейския контектс;
-Възможности на МСП да участват в процеса на създаване на стандарти - практически казуси и обмен на добри практики;
-Поглед в бъдещето – какво следва?;

 

Семинарът бе открит от г-жа Кристел Дейвидсън, Директор на SBS. Г-н Радек Мали, ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия, г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер и проф. Владимир Пулков, заместник – председател на ЕТСИ

 Лектори на семинара бяха: г-н Хавиер Пиедноир (Директор „Външни отношения“ в ЕТСИ), г-жа Кристел Дейвидсън (Директор на SBS), г-жа  Ингрид Соетарт (CEN/CENELC),  г-н Радек Мали (ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия), г-н Петър Статев (Председател на ИКТ Клъстер), проф. Владимир Пулков (заместник – председател на ЕТСИ), г-н Ивелин Буров (председател на БДС), г-н Жан –Лууп Коммо (AFNOR – Френска асоциация за стандартизация), арх. Любомир Станиславов (Главен изпълнителен директор и член на борда на Аутомотив Клъстер България) и SBS експертите – г-н Георги Шарков,  г-н Емил Димитров, г-н Георги Бабинов и г-н Масимо Ванети.

В събитието участваха представители на фирми, ИКТ клъстери и ИКТ асоциации от България, Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Албания, Черна гора и Косово.

Събитието завърши с активна дискусия за предизвикателствата и възможностите пред партньорството между фирмите и клъстерите в областта на стандартизацията.

Презентации:

Сесия 1: Стандартизацията на Балканите;
-
арх. Любомир Станиславов (Главен изпълнителен директор и член на борда на Аутомотив Клъстер България)

Сесия 2: Процесът на изготвяне и прилагане на стандарти – Европейския контектс;
-
г-н Радек Мали (ръководител отдел, Главна дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия", звено "Б.3 Стандарти за растеж", Европейска комисия)
- г-жа  Ингрид Соетарт (CEN/CENELC)

- г-н Хавиер Пиедноир (Директор „Външни отношения“ в ЕТСИ)

- г-жа Кристел Дейвидсън (Директор на SBS)

Сесия 3: Възможности на МСП да участват в процеса на създаване на стандарти - практически казуси и обмен на добри практики;
-
г-н Жан –Лууп Коммо (AFNOR – Френска асоциация за стандартизация)
- г-н Масимо Ванети (IoT експерт, oneM2M)

- г-н Емил Димитров (SBS експерт / ETSI TC TCCE)
- г-н Георги Шарков (SBS експерт / ETSI TC CYBER)

Сесия 4: Поглед в бъдещето – какво следва?
-
г-жа  Ингрид Соетарт (CEN/CENELC)
- г-н Хавиер Пиедноир (Директор „Външни отношения“ в ЕТСИ)

 

19 януари

ICT Cluster is a Leader of the European Strategic Cluster Partnership GIVE

In September 2017 , GIVE European Strategic Cluster Partnership was approved for financial support by EASME. The partnership includes 8 clusters from three different industries (automotive, ICT and Green Technologies), 6 different countries (Albania, Bulgaria, Latvia, Republic of Macedonia, Serbia and Romania) and 2 European regions (South East Europe and Baltic). This is the first cluster partnership established mainly by organizations coming from the Balkan countries that is financially supported by the Commission.

Leaded by ICT Cluster, GIVE partners strive for:

 creation of new value chain and favorable framework for establishing a sustainable cross-industry strategic cluster partnership(GIVE) in the field of green smart technologies focusing on automotive and transport sectors.

 building common knowledge base for internationalization and marketing for cluster managers and SMEs members and establishment of strong links among GIVE partners and SMEs members.

 building up sustainable strategic cluster partnership based on development of GIVE internationalization strategy and implementation roadmap.

 promotion of a GIVE strategic cluster partnership on a European, regional and national level in order to extend the partnership in different regions and industries and to create links to other ESCPs.

 The project has started in December 2017 but the official kick off will be on 24-25 January 2018, hosted by the ICT Cluster.

If you interested in project progress and implementation please follow us in the social networks:

  1. https://www.facebook.com/greenictdevelopment/?fref=nf
  2. https://www.linkedin.com/groups/12083393

You are welcome to collaborate with us!

11 декември

Трета среща на партньорите по проект "Smart Factory Hub" - Щир, Австрия

 

В периода 6-7 декември 2017 г. в гр. Щир, Австрия се проведе третата среща на партньорите по проект “Smart Factory Hub“ финансиран по транснационална програма Дунав, по който фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ е партньор. През първият ден от двудневната работна среща бе обсъдено изпълнението на проекта, на изминалите и настоящия работни пакети. Партньорите коментираха начини за развитие на изградената платформа за картографиране, както и представиха добри практики за имплементиране на умни технологии от компании занимаващи се с производство. През вторият ден консорциумът направи план за следващите стъпки от изпълнението на проекта и определи дата за следващата среща в Белград. На срещата присъства и представител на управляващия орган - г-н Мариус Николае, който даде висока оценка за едногодишното изпълнението на проекта.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

1 декември

Програмата Еразъм за млади предприемачи беше представена на младежки семинар "Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020"

Тодор Митов - представител на ИКТ Клъстер бе поканен да направи представяне на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ на състоялия се младежки семинар „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“. Семинарът се състоя на 24-ти -26-ти ноември 2017 година в гр. Велико Търново. Събитието бе организирано от Представителството на Европейската Комисия В България В Сътрудничество с Институт за Икономическа Политика, като чрез конкурс бяха избрани 40 младежи на възраст 18-25 години от всички краища на България, които имат желание да стартират и развиват собствен бизнес. Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора в България, особено тези, които живеят и учат извън столицата. Обучението акцентира върху развие на техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи. На 25.11.2017 Тодор Митов направи едночасова презентация  на програмата за подкрепа на начинаещите предприемачи, „Еразъм за млади предприемачи“, като представи всички ползи от участие и отговори на въпросите на аудиторията.

16 октомври

Състоя се работна среща по проекта Smart Factory Hub в Пилзен, Чехия

На 5ти и 6ти октомври в Пилзен, Чехия се състоя работна среща по проект Smart Factory Hub. Тя бе организирана от „Университетът на Западна Бохемия“ – партньор по проекта.

На срещата беше обсъдено изпълнението на Работен пакет 3, Работен пакет 4 и предстоящия Работен пакет 5, също така и планирането на следващата работна среща в Щир през декември.

На 6ти се състояха двустранни и работни срещи между партньорите относно резултатите от работните пакети 3 и 4 и подготовката на работен пакет 5.

16 октомври

Състоя се 20-тата среща на мрежата по програмата Еразъм за млади предприемачи в Атина

20тата среща на мрежата на програмата Еразъм за млади предприемачи се състоя на 5ти – 6ти октомври в гръцката столица Атина.

Представител на ИКТ Клъстер като посредническа организация по програмата беше Красимира Шиндарова. Тя взе участие в срещите на консорциумите Ventures 8 и YEIM, в които ИКТ Клъстер е партньор. На тях бяха обсъдени приближаващият края си 8ми период на програмата и следващия 9тия период.

Красимира Шиндарова изнесе презентация пред мрежата за позитивите на България с цел промотиране популяризиране на България и София като предприемаческа дестинация пред предприемачи от Европейски държави.

2 октомври

Представител на ИКТ Клъстер взе участие в Петата Клъстерна Конференция в Щутгарт

Изпълнителният директор на ИКТ Клъстер – Анна Найденова взе участие на Петата Клъстерна Конференция, която се проведе на 21 и 22 септември в Щутгарт, Германия. На събитието присъстваха 175 клъстера, представляващи повече от 15 000 компании от 30 държави. и се проведоха повече от 600 срещи между клъстерите. Тазгодишната конференция за клъстерни срещи се фокусира върху моделите за устойчиво сътрудничество между клъстерите.

Презентациите от конференцията и повече информация можете да намерите на следният сайт: https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017

18 септември

Регионална клъстерна среща 2017 в Будапеща

Изпълнителният директор на ИКТ Клъстер – Анна Найденова взе участие в регионална среща между клъстери и бизнес. Срещата бе организирана по проект Black Sea Horizon и се състоя в хотел Данубис Галерт в Будапеща на 12ти септември 2017 година.

Основната цел на събитието беше да предостави форум за избрани заинтересовани страни за насърчаване  диалог между клъстерите от целевите региони - Европейския съюз и Черноморския регион - предоставяйки възможност за обмен на опит, добри практики, насърчаване на възможностите за сътрудничество, препоръки за разработването, управлението, функционирането и интернационализацията на клъстерите, основаващи се на научни изследвания.

Анна Найденова направи презентация представяйки ИКТ Клъстер и успешните между-секторни, между-клъстерни и междурегионални сътрудничества.

31 юли

ИКТ Клъстер търси да назначи експерт бизнес развитие на половин работен ден

Във връзка с изпълнение на проект “Smart Factory Hub”, Фондация ИКТ Клъстер търси да назначи мотивиран Експерт Бизнес Развитие.

 

Проект Smart Factory Hub / DTP1-071-1.1 / е финансиран по програма за транснационално сътрудничество Дунав . Основната цел на проекта е подобряване рамката и условията за иновации в сферата на „интелигентните предприятия“.

 

За изпълнение на целите на проекта, той ще бъде насочен към откриване на иновативни решения на следните след 3 области:

 

·         Прилагане на иновативни технологии,

·         Прилагане на ефикасни продуктови процеси

·         Прилагане на ефикасни системи за управление на човешки ресурси

 

Експертът бизнес развитие ще бъде зает в изпълнението на работни пакети 3 и 4 на проекта, а именно „Подобряване на общата база знание“ .

 

Вид заетост: временна (6 месеца)

Половин работен ден (4 часа на ден),

 

Отговорности на позицията:

 

·         участие в процеса на създаване на онлайн интерактивен картографски инструмент

·         съдействие в създаване на концепция и структура на уеб платформата,

·         идентифициране на фирми и доставчици на решения,

·         създаване на база данни

·         идентифициране на добри практики в България в три тематични области:  нови технологии, производствен процес и система за управление на човешките ресурси;

·         други дейности възложени от ръководителя на проекта;

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

·         Висше образование. Образователно-квалификационна степен “бакалавър/магистър“ в сферата на маркетинг, икономика, управление ще се счита за предимство

·         опит в разработването на уеб платформи, сайтове, бизнес инструменти

·         опит в развитието и управлението на бизнес над 5 години;

·         Отличен английски език

·         Отлични комуникационни и презентационни умения

·         Самоинициативност

·         Отговорност и дисциплина

 


Ако се интересувате от позицията, моля изпратете ни CV на английски език на
e-mail: anna_naydenova@ictcluster.bg  

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати. Кандидатурите ще бъдат третирани с нужната конфиденциалност.